دکندهارپوهنتون پیژندنه
حضرت میرطوطاخیل لنډه پیژندنه