دکندهارپوهنتون پیژندنه
ولسمشر محمد اشرف غنی احمدزی