ویډیو

د کرونا ناروغۍ اړوند د کندهار پوهنتون د رئیس پوهاند ډاکټر عبدالواحد وثیق پیغام
Kandahar university introduction
دکندهارپوهنتون پیژندنه
ولسمشر محمد اشرف غنی احمدزی