په کندهار پوهنتون کي د ترکي ژبي کورس پیل سو

09 مارچ, 2020

 

نن ۱۳۹۸ل. کال د سلواغې د میاشتي ۲۴ نېټه د کندهار پوهنتون په ژبو او ادبیاتو پوهنځي کي د ترکي ژبي کورس پیل سو.

په کندهار پوهنتون کي د ترکي ژبي کورس پیل سو

09 مارچ, 2020

 

نن ۱۳۹۸ل. کال د سلواغې د میاشتي ۲۴ نېټه د کندهار پوهنتون په ژبو او ادبیاتو پوهنځي کي د ترکي ژبي کورس پیل سو.

پاڼې