کندهار پوهنتون غواړي، چي د خپلو روزنيزو ورکشاپو په لړ کښي (نوو استادانو ته د کیفیت د تضمین پروسې د ارزښت، پوهاوي او تطبیق) باندي روزنيز ورکشاپ،  دائر کړي.

علاقه لرونکي کسان کولاى سي، چي په دې روزنيز ورکشاپ کښي ګډون وکړي.

/