اقتصاد

نجیب الله مدثر

رئیس پوهنځی اقتصاد، پوهنتون کندهار

 • دارنده سند MBA در رشته تخصصي انترپرونیورشیپ و بازار یابی
 • هفت سال تجربه در ساحه علمي و اکادیمیک (پوهنتون)
 • مضامین مورد علاقه برای تدریس: محاسبه، احصائیه و مدیریت کیفیت – کنترول
 • ساحات مورد علاقه برای تحقیق: انترپرونیورشیپ، کاروبار های خورد و متوسط، سرمایه ګذاری
 • نویسنده یک کتاب و سه مقاله علمي: ۳۷ محصل را قبلاً جهت انجام دادن تحقیق علمي رهنمايي نموده است و در حال حاضر ۱۳ تن از محصلان را برای انجام دادن تحقیق علمي رهنمايي می نماید
 • لقب و جایزه بهترین پالیسي ساز را از جانب حکومت محلي و والي بامیان به دست آورده است
 • عضو کميته توسعه ولایتي (PDC)، کندهار افغانستان
 • عضو کمیته اقتصادی ولایت کندهار KEC
 • در پوهنتون های مختلف سفر های علمی داشته است، از آن جمله پوهنتون آمتی در هندوستان، پوهنتون SRM و پوهنتون مالیزیا
 • موصوف یک تنظیم کننده سختگیر است و به این عقیده است که بی ادبی و سخت گیری دو اصطلاح مترادف نیستند. همچنان شعار وی عبارت است از « محبت و دوستي با محصلان»

دیپارتمنت انترپرونیورشيپ

 

دیپارتمنت انترپرونیورشيپ یک از دیپارتمنت های بسیار مهم اقتصاد بشمار می اید.  دیپارتمنت انترپرونیورشيپ در سال ۱۳۸۹ ه ش ایجاد ګردید. دیپارتمنت انترپرونیورشيپ دارای ۳ استاد رسمی  ما درحال تماس با وزارت تحصیلات عالي هستیم که نصاب درسی و تحصیلی جور کنیم . دیپارتمنت احصایه تا انترپرونیورشيپ به جامعه تقدیم نکرده اما استادان مصروف تدریس مضامین مربوطه در فاکولته ها و دیپارتمنت ها دیګر هستند.

دور نما

تربیه محصلین قسمی که

 • د درتشبثات نو اوری کند
 • از فرصتهای موجود اعظمی استفاده کند
 • کاروبار به شکل مدیریت شود که در برابر چالشها مقاوم باشد

رسالت

ما برای بهتر ساختن ظرفیت  تدریس و تحقیق مسلسل کار میکنم که تهرین شویم

ما متعهد هستیم که

 • که یک محیط منظم، مبتکر، و تجربوی برای محصلین مهیا کنیم
 • ظرفیت فکر کاروباری در فضا کاروبار بالاببریم
 • و محصلین برای نظریات وپالیسي جدید تشبثات تشویق کنیم

اسم و تخلص                            محمدرحیم شهزاد

رتبه علمی:                               پوهنیار

وظیفه:                                    آمر دیپارتمنت

رشته:                                     مدیریت و اداره تشبثات خصوصی

درجه تحصیل:                            ماستر

ساحه تحقیق:                                Entrepreneurship, Business, HR, Marketing

ایمیل:                                      Shahzad.rh1@gmail.com  

اسم و تخلص                     نجیب الله مدثر

رتبه علمی:                      پوهنیار

وظیفه:                          عضوه دیپارتمنت

رشته:                           مدیریت و اداره تشبثات خصوصی

درجه تحصیل:                 ماستر

ساحه تحقیق:                  Entrepreneurship, SMEs, and Investment

ایمیل:                     n.mudasir131@gmail.com

اسم و تخلص                            علی احمد

رتبه علمی:                               پوهنیار

وظیفه:                                    عضوه دیپارتمنت

رشته:                                     مدیریت و اداره تشبثات خصوصی، تمویل

درجه تحصیل:                            ماستر

               Entrepreneurship, Business, Marketing, Finance, SMEs and Managementساحه تحقیق                 ایمیل:                          aliahmad_p123@yahoo.com            

دیپارتمنت اداره او تجارت

دیپارتمنت اداره و تجارت یک از دیپارتمنت های بسیار مهم اقتصاد بشمار می اید.  دیپارتمنت اداره و تجارت در سال ۱۳۸۹ ه ش ایجاد ګردید. دیپارتمنت اداره و تجارت  دارای ٦ استاد رسمی میباشد که دو تن استاد در مقطع دوکتورا یک تن در مقطع ماستری در کشور مالیزیا وچين مصروف تحصیل هستند. نصاب درسی و تحصیلی دیپارتمنت از طرف وزارت تحصیلات عالی تاید شده است. دیپارتمنت اداره و تجارت تا حالا ٦ دوره از طرف روز و ٣ دوره از طرف شبانه فارغ التحصیل  به جامعه تقدیم کرده.

دور نما

         دیپارتمنت مديريت و تجارت براي زندګي بهتر ، محيط تجارتي و يک جامعه مرفه خدمات با کيفيت عرضه خواهد کرد.

رسالت

   دیپارتمنت مديريت و تجارت در بخش تجارت با عرضه خدمات معياري محصلين تربيه خواهد کرد ، تا با عزم قوي در سطحه ملي موثر واقع خواهد شد.

اسم و تخلص                            کريم الله عزام

رتبه علمی:                               پوهنیار

وظیفه:                                    آمر دیپارتمنت

رشته:                                     اداره او مديريت

درجه تحصیل:                            ماستر

ساحه تحقیق:                          Financial Management, stocks exchange market and Marketing    

ایمیل:                   ezam786@gmail.com

نمبر تليفون                   Ezam786@gmail.com

اسم و تخلص

محمد هاشم

 رتبه علمي

پوهندوی 

وظیفه

استاد

رشته

مدیریت او تشبثاتو اداره

درجه  تحصیل

دوکتور

ساحه تحقیق:                         

د عرضې د ځنځیري مدریت تاثیر پر اقتصادي وده

د کرنیزو صادراتو وده

صنعتي اقتصاد

خصوصي او دولتي مشراکت

 ایمیل آدرس

daqiq.hashim@gmail.com

 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

اسم و تخلص                            محمد ادریس رونق

رتبه علمی:                               پوهنیار

وظیفه:                                    استاد

رشته:                                     اداره او مديريت

درجه تحصیل:                            ماستر

ساحه تحقیق:                     Management, Financial Management, Supply Chain 

stocks exchange market and Marketing

ایمیل:                   idrees.rounaq111@gmail.com

نمبر تليفون                  0700203363

اسم و تخلص                            شمس الله شمس

رتبه علمی:                              نوماند پوهنیار

وظیفه:                                    استاد

رشته:                                     اداره او تجارت

درجه تحصیل:                            لسانس

ساحه تحقیق:                         Financial Management

ایمیل                                  shams.s@graduate.utm.my                              

نمبر تليفون                  0093747746236

اسم و تخلص

احمد ولي پوپل

رتبه علمی

پوهنیار

وظیفه

استاد

رشته

منجمنټ او تشبثاتو اداره

درجه تحصیل

ماسټر

تجربه کاری

 څخه1390له

ایمیل ادرس

popalwali@gmail.com

نمبر تلیفون

(+93)-748-283-583

 

 

 

 

 

 

 

 

اسم و تخلص                             زمریالی میوندوال 

رتبه علمی:                               پوهنیار

وظیفه:                                    استاد

رشته:                                     اداره و مديريت

درجه تحصیل:                            ماستر

د ایمیل آدرس

Ghamynoori@gmail.com

د ټلیفون شمیره                

(+93)-702-244-096

 

 

 

دیپارتمنت احصایه و ایکونومتری

دیپارتمنت احصایه و ایکونومتری یک از دیپارتمنت های بسیار مهم اقتصاد بشمار می اید.  دیپارتمنت احصایه و ایکونومتری در سال ۱۳۸۹ ه ش ایجاد ګردید. دیپارتمنت احصایه و ایکونومتری دارای ۳ استاد رسمی میباشد که یک تن استاد در مقطع دوکتورا و یک تن در مقطع ماستری در کشور مالیزیا مصروف تحصیل هستند. نصاب درسی و تحصیلی دیپارتمنت از طرف وزارت تحصیلات عالی تاید شده است. دیپارتمنت احصایه تا حالا فارغ التحصیل  به جامعه تقدیم نکرده اما استادان مصرړف تدریس مضامین مربوطه در فاکولته ها و دیپارتمنت ها دیګر هستند.

دور نما

         دیپارتمنت احصایه و ایکونومتری خدمات احصایوی ارایه خواهد کرد تا که در پیشرفت اقتصادی مملکت سهم بارز ګرفته باشد.

رسالت

   دیپارتمنت احصایه و ایکونومتری به سطحه ملی در تحقیق و تدریس ایکونومتریکس، اقتصاد ریاضیاتی و تحقیق در عملیات یک دیپارتمنت مطرح میباشد .

اسم و تخلص                            محمد ادریس رحیمی

رتبه علمی:                               پوهنیار

وظیفه:                                    آمر دیپارتمنت

رشته:                                     مدیریت و اداره تشبثات خصوصی

درجه تحصیل:                            ماستر

ساحه تحقیق:                                Financial Modeling, Asset pricing, Financial Econometrics, Portfolio theory

ایمیل:                                      medrees75@yahoo.com    

اسم و تخلص                            نقیب الله حقبین

رتبه علمی:                               پوهنیار

وظیفه:                                    استاد

رشته:                                     مدیریت و اداره تشبثات خصوصی

درجه تحصیل:                            ماستر

ساحه تحقیق:                                             Entrepreneurship, Macroeconomics, Service quality

ایمیل:                                      Haqbeen.afghan@gmail.com

اسم و تخلص                            احمد محمدی

رتبه علمی:                               ن.پوهنیار

وظیفه:                                    استاد

رشته:                                     اقتصاد

درجه تحصیل:                            ماستر

ساحه تحقیق:                                   Macroeconomics, Econometrics, international and regional trade                                      

دیپارتمنت مالي و بانکي

از اینکه پوهنځی اقتصاد پوهنتون کندهار در سال ۱۳۸۸ از طرف وزارت تحصیلات عالی منظور و تأسیس گردید، که در سال ۱۳۸۹ در چوکات پوهنتون کندهار رسما آغاز به فعالیت نمود، طوریکه از تأسیس پوهنځی مذکور مدت زیاد نگذشته ولی بازهم پوهنځی اقتصاد منحیث پوهنځی جوان و درحال رشد به تمام هموطنان خویش در عرصۀ ارائۀ خدمات معیاری و تحصیلی مثمر متعهد بوده، رهبری پوهنځی اقتصاد باور دارد که پوهنځی اقتصاد پوهنتون کندهار به یک مسیر سالم در حال حرکت اندکه به توسعه و رشد گامها را برمی دارد. در آغاز فعالیت این پوهنځی جوان چهار بخش آن به طور رسمی منظور گردید که از جمله یک بخش آن هم بخش مالی و بانکی می باشد.

 بخش مذکور دارای چهار تن استاد می باشد که از جملۀ این چهار تن استاد سه نفر ماستر که یک تن ماستر آن فعلاً در کشور مالیزیا مصروف فراگیری تحصیلات دوکتورا است ویک استاد نامزد پوهنیار نیز فعلاً در کشور مالیزیا مصروف فراگیری تحصیلات ماسټر است.

 دورنما:

بخش مالی و بانکی با درنظرداشت معیارهای معین در امور تمویلی و بانکی بخش باکیغیت و رهنمودی خواهد بود، تا در سیستم های مالی و بانکی کشور با استفاده از نوآوری ها و مدل های عصری، بخش رقابت کننده بوده باشد.

رسالت:

بخش مالی و بانکی، محصلان خویش را با مهارت های ویژۀ مالی و بانکی مجهز خواهد کرد.  همچنان اولویت بخش مالی و بانکی فراهم نمودن برنامه های تمویلی و پروگرام های تربیوی خواهد بود و این توانایی را خواهد داشت که سازمان های مالی و سکتور خصوصی را به وجه احسن تجهیز و طرح کنندۀ پالیسی های برجستۀ مالی و پولی باشد

معرفی استادا محترم دیپارتمنت مالی و بانکی

 

 

 

 

 

محترم پوهنیار غلام ربانی شهامت آمر دیپارتمنت مالی و بانکی

اسم و تخلص                            غلام ربانی شهامت

رتبه علمی:                               پوهنیار

وظیفه:                                    آمر دیپارتمنت

رشته:                                     مالی و بانکی

درجه تحصیل:                            ماستر

ساحه تحقیق:                                بودجه عامه، مصارف و عواید دولتی، متحولین اقتصاد کلان و پالیسی های اقتصادی

ایمیل:                                      gh.shahmat@gmail.com     

  -  2محترم پوهنمل صفی الله سمون عضوه کادر علمی

اسم و تخلص                         صفی الله سمون

رتبه علمی:                               پوهنمل

وظیفه:                                    استاد

رشته:                                     مالی و بانکی

درجه تحصیل:                            کاندید دوکتور

ساحه تحقیق:                                سکتور های بانکی و مالی

ایمیل:                                      safi2samoon@gmail.com