مرکز تضمین کیفیت:

مرکز تضمین کیفیت برای قدرتمند سازی نظام تحصیلات عالی در پوهنتون های افغانستان برای بهره گرفتن از تجربیات موفید و تأثیر گذار پوهنتون های جهان به عنوان یک اصل پذیرفته و از سال 1390 ه.ش بدینسو با کمک کنسلگری بریتانیا سلسله ای بنام (PAL1) Partnership in Academic Learning)))  شروع شد و ازآن جهت برای تضمین کیفیت در پوهنتون ها معیار های خاص انتخاب شد که 11 معیار  اساسی و 49  معیار فرعی دارد. در  فرایند نامبرده پوهنتون قندهار هم شامل شد و  از آن وقت کامیابی قابل توجه را دارد.

  • در سال 1394 ه.ش در افغانستان در 161 پوهنتون  در پروسه مرحله اول و دوم تضمین کیفیت  مقام اول بدست آورد.
  • در سال 1397 ه.ش مقام  Center of Excellence in Quality Assurance)) را بدست آورد.
  • در سال 1397ه.ش پوهنتون قندهار در سطح جهان عضویت Asian Pacific Quality Network را بدست آورد.
  • در سال 1397 ه.ش پوهنتون قندهار در مرحله سوم تضمین کیفیت اعتبار اکادمیک پنج ساله را بدست آورد.