کمیټې

دکرهڼي پوهنځی ۷ فعاله کميټې او ۲ شوراګاني لري چي عبارت دي له پوهنځي  علمي شورا ، د نوښتګرو محصلینو شورا ، د بورسونو او همکاریو د جلب او جذب کمیټه ، کيفیت دلوړاوي کميټه ، درسي نصاب د تطبیق او ارزوني کمېټه ، د فرهنګي چارو او نشراتو کمېټه ، دچاپیریال ساتني او سمسورتیا کمېټه ، معنوي ښیګڼو ، نظم او ډیسپلین کمېټه ، دازمویني او شکایاتو  اوریدلو کمېټه.