د ارسموس پلس مرکز:

د ژبو او ادبیاتو پوهنځی په کندهار پوهنتون کي یو له هغو پوهنځيو څخه دئ، چي د بهرنيو هیوادونو سره د علمي او اکاډمیکو اړېکو د همانګۍ او همکارۍ کارځای په کي پرانستل سوی دئ. دا به د هغه کارځای وي چيري چي د ارسموس پلس پروګرامونه پلي کیږي او د ټاکني پروسه به په همدې کارځای کي تر سره کیږي. په دې کارځای کي به د کندهار پوهنتون استادان او محصلان د اصولو په نظر کي نیول سره ټاکل کیږي او نړۍوالو پوهنتونونو په به معرفي کیږي. تر دې دمه د کندهار پوهنتون د دوو اروپایي د هسپانئې او هنګرې هیوادونو سره دوه اړخیز تړنلیکونه لري او کندهار پوهنتون د دې پروسې پر وسعت باندي کار کوي او ډېر ژر به د نورو اروپائې هیوادونو سره توامیتونه ولري.