د اقتصاد پوهنځی مختلفي کمېټې لري او د هري کمېټې په راس کي یو مسؤل ګمارل سوی دئ. د غونډو کتاب لري، چي هر مسؤل کس میاشتنۍ غونډي دایروي او د غونډي لیکلي راپور و پوهنځی  ته لېږي.  داقتصاد پوهنځی کمیټې په لاندي ډول دي.

۱- د کیفیت د لوړاوي کمېټه

۲- د درسونو د څارني کمېټه

۳ - د  پوهنځی د علمي شورا کمېټه

 

4- د ازموینو کمېټه

۵- د نتایجو ارزونې کمېټه

۶- د نصاب د تطبیق او ارزوني کمېټه

۷- د تحقیق او څیړني کمېټه

۸- د پلانونو د ارزولو کمېټه

۹- د نظم او ډسپلین کمیټه

۱۰- د برښنایی زده کړو کمیټه

۱۱- د بهرنیو اړیکو کمیټه

۱۲- د نشراتو  کمیټه

۱۳- د سپورټ کمیټه

۱۴- د بورسونو د تنظیم کمیټه

۱۵- د ستراتژیک پلان کمیټه

۱۶- د کتابتون کمیټه

۱۷- د چاپیریال ساتني او سرسبزي کمیټه