د ښووني او روزني پوهنځی  اوس مهال ۶۴ تنه کادري استادان لري، چي د هغه له جملې څخه ۱۹ تنه ماستران، يو تن دوکتور او ۴۴ تنه ليسانس دي. د ا پوهنځی هڅه کوي، چي د لومړيتوبونو پر اساس او د څانګو د اړتياو سره سم په دوامدراه توګه د خپل کادري استادانو او اداري کارمندانو د ظرفيتونو او مهارتونو د لوړاوي په منظور؛ ماستري، دوکتورا،  او لنډ مهال ورکشاپونو له پاره  داخلي او خارجي پوهنتونونو ته وليږي.  دغه پوهنځی په خپل چوکات کښي يو څيړنيز مرکز، د کيفیت د لوړاوي څانګه او  PDC   مرکز لري.