د کيفيت د ارتقا څانګه:

 ښووني او روزني پوهنځی د خپل تعهد او ژمنتیا سره سم د کميت ترڅنګ پر کيفت باندي هم ټينګار کوي او په دې هڅه کي دی، چي د کميت ترڅنګ اداري، تدريسي، اکادميکي او څيړنيز کيفیتونو ته هم ارتقا ورکړي. نو په دې موخه دغه څانګه د ښووني او روزني پوهنځی په چوکات کښي د لومړي ځل له پاره په ۱۳۹۱ ل.کال کي ايجاد او د نړيوالو نورمونو په پوره کولو سره يولس ګوني معيارونه پرځان تطبيقوي، چي له نیکه مرغه په لږ وخت کښي درې ديپارتمنتونه، بيولوژي، دري او  رياضې څانګي د يولس معيارونو په تطبيق سره د کندهار پوهنتون د ارتقاء مرکز له لوري د کاميابي نمرې ترلاسه کړي او موږ يقين لرو، چي په راتلوونکي کي زموږ ډير نور ډيپارتمنتونو د کاميابي نمرې ترلاسه کړي.