پښتو ژبه او ادبیات د ښووني او روزني پوهنځی په چوکات کښي په کال ۱۳۸۶ تاسیس او اوسمهال يواځي د لېسانس په کچه ټولني ته فارغين ورکوي. دغه ديپارتمنت شپږ تنه دایمي استادان او يو افتخاري استاد لري. سر بیره پر قبل الخدمت او داخل خدمت، د شبانه سهولتونه هم درلودونکي دي. دغه څانګه مختلف فرهنګي، کلتوري، مشاعري او جشنونو پروګرامونه دايروي. په مختلفو برخو کښي ښه مشهور ليکوالان او ادیبان را غواړی او تر څو خپل ويناوي محصلانو او نورو استادانو ته وړاندي کړئ.

د څانګه استادان: