د ښووني او روزني پوهنځي د کمپیوټر زده کړی څانګي په لومړي کال (۱۳۹۳) کي (۲۱) تنه محصلين جذب کړل. په کال (۱۳۹۴) کي (۲۳) تنه محصلين جذب کړل، په کال (۱۳۹۵) کي (۲۱) تنه محصلين جذ ب کړل، چي له دې جملې څخه (۲۰) تنه نارينه او(۱) تنه ښځينه محصلان دي او په کال (۱۳۹۶) کي (۶۰) تنه محصلين جذب کړئ، چي له دې جملې څخه (۵۶) تنه نارينه او(۴) تنه ښځينه محصلان دي. اوس په ټولیز ډول  (۱۲۵) تنه محصلين لري ، چي له دې جملې څخه (۱۲۰) تنه نارينه او (۵)  تنه ښځينه محصلان په زده کړو بوخت دي.