دکېميا  څانګه په لومړی ځل 1383)) کال کي د27)) تنو محصلینو په جذب سره شروع او تر اوسه پوري ئې (7) دورې محصلان، چي شمېر ئې (273) تنو ته رسیږي فارغان ورکړی دی. اوس دکېميا  څانګي د محصلانوشمیر (164) تنو ته رسیږي، چي (15) تنه ئې د شپې په برخه کي (10)تنه ئې د داخل خدمت په برخه کي او پاتي (139) تنه ئې په عمومی برخه کي په زده کړوبوخت دی دیادوني وړده ، چي په کېميا  څانګه کي (160) تنه نارینه او(4) تنه ښځینه محصلان دي.