اوس مهال پوهنځی په خپل جوړښت کي درې  څانګي  لري. دا څانګي د ځينو مشکلاتو له امله يو له بله څخه تراوسه نه دي جلا سوي او پوهنځی ټول محصلين په عمومی ډول روزی.                        

  1. دعامه پاليسي څانګه
  2. دعامه ادارې څانګه
  3.  پراختيايي مديريت (انکشاف مديريت) څانګه
  4. دمحصلينو شمير: ۲۹۲ تنه

دعامه ادارې او پاليسۍ پوهنځي په لومړي کال (۱۳۹۲) کي (۱۰۲) تنه محصلين جزب کړل ، چي له دې جملې څخه (۱۰۰) تنه نارينه او(۲) تنه ښځينه محصلين دی. او په کال (۱۳۹۵) کي (۲۹۲) تنه محصلين لري ، چي له دې جملې څخه (۲۸۷) تنه نارينه او (۵)  تنه ښځينه محصلين دی.