اوس مهال پوهنځی په خپل جوړښت کي درې  څانګي  لري. دا څانګي د ځينو مشکلاتو له امله يو له بله څخه تر اوسه نه دي جلا سوي او پوهنځی ټول محصلان په عمومي ډول روزی.                        

  1. د عامه پاليسي څانګه
  2. د عامه ادارې څانګه
  3. د پراختيائې مديريت (انکشاف مديريت) څانګه