کندهار پوهنتون د څيړني مرکز

21 اګست, 2017

دکندهارپوهنتون څيړنيزمرکز يو دوه منزله تعمير دئ، چی دڅيړني ټول اړوند ضرورتونه يي په ساختماني ډيزاين کي په نظرکي نيول سوي دي.دنوموړي تعمير ساختماني چاري جريان لري او په راتلونکو پنځو مياشتو کي به تکميل سي. نوموړی ساختمان داستحکام او مهندسي له نظره داسي ترتيب سوی دئ، چی دموجوده علمي څيړنيزو ستونزو په هوارولو کي به ډېره استفاده ځني وسي.