د کندهار پوهنتون د معلوماتی تکنالوژی په مرکز ITCQ کی د جرمنی هیواد د TU Berlin پوهنتون په مالی مرسته دری میاشتنی ورکشاپ د IT Administration تر نامه لاندی شروع دی.

24 دسمبر, 2017

 

د کندهار پوهنتون د معلوماتی تکنالوژی په مرکز ITCQ کی د جرمنی هیواد د TU Berlin پوهنتون په مالی مرسته دری میاشتنی ورکشاپ د IT Administration تر نامه لاندی شروع دی.

د نوموړی ورکشاپ کاندیدان د کندهار پوهنتون د غوښتنی پر اساس د اتصالات د مخابراتی شرکت د کندهار د خانګی د IT د تجهیزاتو څخه د نیژدی لیدنه وکړه.په نوموړی لیدنه کی د اتصالات د شبکی د BSC ( Base station controller)  ،MSC (Mobile Switching center) او همدارنګه ددوی د Firewalls په اړه د مسول کس لخوا و کاندیدانو ته معلومات ورکول سو او موجوده سامانونه او ټکنالوژی ورته تشریح سول چی د کاندیدانو د پاره په زړه پوری او ددوی د ظرفیت په لوړاوی کی ورسره مرسته وکړه.کندهار پوهنتون د IT مرکز د اتصالات د دفتر د مشرتابه او خصوصا د اتصالات ددفتر دوه تنه کارمندان ( اپندی جان ، بشیر احمد) چی د رهنما په شکل سره یی ټوله سیسټم د ورکشاپ کاندیدانو ته تشریح کړل ، مننه کوی.