د کرونا ناروغۍ اړوند د کندهار پوهنتون د رئیس پوهاند ډاکټر عبدالواحد وثیق پیغام