کېميا څانګه د رياضي ديپارتمنت څخه وروسته دوهمه څانګه وو ، چي د ښووني او روزني پوهنځی په چوکات کښي۳ ۱۳۸ کال کي تاسيس او د هغه څخه وروسته په پرله پسې توګه د ټولني او د ولس د خدمت له پاره فارغين ورکوي. دغه ديپارتمنت اوس مهال اوه تنه استادان لري، چي دهغو له جملې څخه درې تنه ماستران دي. دغه ديپارتمنت داخل خدمت محصلان، چي په مکاتبو کي برحاله استادان وي جذبوي. اوسمهال  ۱۹۵ تنه ښځينه او نارينه محصلان په دې څانګه کي په تحصيل بوخت دي.

ديپارتمنت امر: جيلاني اڅک

علمي رتبه : پوهنيار

تحصیلي درجه: ماستر

اړيکي :Mobile:  (+)-702621932

Ajailani.achak@gmail.com