په یاده پوهنځی کې لاندې کميټې فعالیت لري

1. ارتقاء کیفیت کمېټه

2. نصاب تطبیق او ارزونې کمیټه

3. بریښنایی او حکومتولی کمېټه

4. نشراتو کمېټه

5. څیړنې کمیټه

6. چاپیریال ساتنې کمېټه

7. نظم او دسپلین کمېته

8. ارشاد او اخلاق کمېټه

9. سپورت کمېټه

10.کتابتون کمیټه