د شرعياتو پوهنځى د خپلو تدريسي، علمي او اداري کارونو د ښه والي او بشپړوالي په موخه بېلابيلي کمېټې تشکيل کړي چي هره يوه ئې په خپل ځاى کي د پوهنځى په لوړوالي او سمون کي ځانګړى رول لري. دلته به په لنډ دول د يوې، يوې يادونه وکړو:

۱-د کيفيت د تضمين کمېټۀ:

٢-د نصاب د تطبيق او تدريس ارزوني کمېټه:

٣-د څېړنو کمېټه:

٤-د نشراتو کمېټه:

٥-د زرغونتيا او چاپېريال ساتني کمېټۀ:

٦-د  نظم او ډسپلين کمېټه:

٧-د محصلينو د نشاطاتو کمېټه: