د شرعياتو پوهنځى د خپلو تدريسي، علمي او اداري کارونو د ښه والي او بشپړوالي په موخه بېلابيلي کمېټې تشکيل کړي چي هره يوه ئې په خپل ځاى کي د پوهنځى په لوړوالي او سمون کي ځانګړى رول لري. دلته به په لنډ دول د يوې، يوې يادونه وکړو:

۱-د کيفيت د تضمين کمېټۀ:    ٢-د نصاب د تطبيق او تدريس ارزوني کمېټه:  ٣-د څېړنو کمېټه:  ٤-د نشراتو کمېټه:  ٥-د زرغونتيا او چاپېريال ساتني کمېټۀ: 

٦-د  نظم او ډسپلين کمېټه:٧-د محصلينو د نشاطاتو کمېټه: