دژبو اوادبیاتو پوهنځي دلمړي ځل لپاره دوي څانگي پرانستلي چي یوه ئی دپښتوژبي او ادبیاتو څانگه اوبله ئی دانگریزي ژبي او ادبیاتو څانگه