داقتصاد پوهنځی اوس مهال په خپل علمي چوکاټ کي پنځه څانګي لري چي عبارت دي له:

  1. دمنجمنټ اوخصوصي تشبثاتو اداري څانګه
  2. دملي اقتصاد څانګه
  3. داحصايې او اکونومتري څانګه
  4. دبانکي او مالي چارو څانګه
  5. دانټرپرونرشیپ څانګه