کرهڼي پوهنځي اړوند څانګي په ترتیب سره اګرانومي ۱۳۶۹ ، مالداري ۱۳۸۳ ، هارټيکلچر ۱۳۸۴ ، کرنیز اقتصاد او ترویج  ۱۳۸۴، نباتات ژغورنه ۱۳۸۵ او اګریبیزنیس ۱۳۹۶ ل. کلونو کي تاسس سوي دي.