نوموړې پوهنځی څلور فعالي تدریسي څانگي لري لکه

  1. سيول څانگه 
  2. د اوبو او چاپېریال انجنیري څانگه 
  3. انرژي څانگه 
  4.  مهندسي څانگه