تاريخچه:

دکرهڼي پوهنځی له غوره، اساسي او مهمو څانګو له جملي څخه ده،چي په ۱۳۸۵ل.کال تاسيس سوې ده.په همدې څانګه كي دنباتي ناروغيو، آفتونو او هرزه وښو دپېژندني او كنترول په هكله بېلابېل مسلكي، اقتصادي او عمومي كورسونه دتحصيل په جريان كي و محصلينو ته جوړيږي.

 هدفونه :

  • دحشره پوهني بنسټونه، دنباتي ناروغيو بنسټونه، فنجي پېژندنه، بکتريا پېژندنه او دنباتي ويروسونو پېژندل.
  • دکرنيزو نباتاتو ناروغي او دمبارزې لاري چاري.
  • دکرنيزو نباتاتو آفتونه او دهغوئ کنترول.
  • دآفتونو په وړاندي ددرملو ګټور استعمال.
  • په معين وخت کي دنباتي ناروغيو او آفتونو مخنيوئ.
  • په ګودامونو او ساتن ځايونو کي دآفتونو او مايکرواورګانيزمونو دتاوان څخه دمخنيوي لاري.