د اسلامي تعلیماتو څانګي د محصلانو عمومي احصائیه

۱- جدول :

د اسلامي تعلیمات څانګي څخه د فارغ سوو محصلانو احصائیه

شرح:

په پورتني جدول کي  د اسلامي تعلیماتو څانګي د اتو کلونو په پرله پسي لړۍ کي د لیسانس په کچه په ښه اخلاقو سمبال کادرونو احصائیه ذکر سوې ده، چي په کي (۱۹۲) تنه نارینه او (۲۱) ښځینه شامل دي.

د ګراف په ډول سره د اسلامي تعلیماتو د فارغانو احصائیه :

شرح:  په پورتني ګراف کي د اسلامي تعلیماتو څانګي څخه د شپږو کلنو د فارغانو احصائیه ښودل سوې ده.

۲- جدول

د اسلامي تعلیمات څانګي د برحالو محصلانو احصائیه :

 ​

شرح:

په پورتني جدول کي د اسلامي تعلیماتو څانګي د برحالو محصلانو احصائیه ذکر  سوې ده، چي د هیوا له ګوټ ګوټ څخه د ورځي په برخه کي چي مجموعي شمېر ئې (۳۹) تنه ښځینه او (۲۱۰) تنه نارینو ته رسیږي په اتو ټولګیو او دوه شیفتونو (سهار او ماسپښین) وختونو کي په زده کړه بوخت دي.

د ګراف په ډول سره د اسلامي تعلیماتو د برحالو محصلانو احصائیه :

۳- جدول

د اسلامي تعلیماتو څانګي د شپې برخي د بر حالو محصلانو  احصائیه : 

شرح:

په پورتني جدول کي د اسلامي تعلیماتو څانګي د شپې په برخه کي (۸۶) تنه نارنیه او (۱) تنه ښځینه په لومړی او درېيم ټولګیو کي اوس مهال په زده کړه بوخت دي چي ټول ټال ئي (۸۷)تنه کيږي.

نوټ:    د لوړو زده کړو وزارت له لوري اسلامي تعلیماتو څانګي  شپې برخي ته د محصلانو په معرفي کي ځنډ راغلی په همدې اساس اوس مهال د ټولګیو شمیر ئې دوه دئ.

۴- جدول :

د اسلامي تعلیماتو څانګي د شپې له برخي څخه د فارغ سوی  محصلاو  احصائیه :

شرح:  اسلامي تعلیماتو څانګي شپې برخي خپل لومړۍ دوره محصلان په (۱۳۹۵ل) کال کي فارغ کړل، چي تر اوسه پوري د فارغانو شمېر ئې (۱۳۹) تنو ته رسیږي.

۵- جدول : د اسلامي تعلیماتو څانګي ۹۷- ۱۳۹۸ تحصیلي کال د مستحقو بدل اعاشه او لیلیه محصلانو احصائیه :

شرح:   پورتني احصائیه د اسلامي تعلیماتو څانګي د ۹۷ – ۱۳۹۸ تحصیلي کال ده، چي د لیلې او بدل اعاشې په تفکیک سره چي مجموع یې (۱۲۸) تنه محصلانو ته رسیږی.

یادوونه:

د اسلامي تعلیماتو څانګي د محصلانو احصائیه په بېلابیلو برخو کي د شرعیاتو پوهنځی د اسلامي تعلیماتو څانګي د آمریت له خوا په دقیقه توګه ذکر سوې او صحت لري پاته دي نه وي، چي د وخت په تیروېدو سره په احصائیه کي تغیر راځي.