مالي او بانکي څانګه په )۱۳۸۹ل.)کال کي تاسیس، چي د انټریپرینیورشیپ څانګي په څېر تر اوسه د ظرفیت لوړوني په حالت کي ده. یاده څانګه د اقتصاد پوهنځی ته په رسمی ډول د پوهنځی د پيل سره د لوړو زده کړو وزارت له خوا منظور سوی ده.

دا څانګه څلور کادري غړي لري، چي یو پوهنمل، یو پوهنیار، یو پوهیالی او یو نامزد پوهنیار دئ.

لرلید:

مالي او بانکي څانګه به د ټاکلي معيارونو په نظر کي نيولو سره په تمويلي او بانکي چارو کي باکيفيته او لارښوده څانګه وي، تر څو د هيواد په بانکي او مالي سيستمونو کي د نوښتونو او عصري ماډلونو په استفادې سره سياله څانګه واوسي.

رسالت:

مالي او بانکي څانګه به خپل محصلان په ځانګړو مالي او بانکي مهارتونو سمبال کړي. همدارنګه، تمويلي برنامو او تربيوي پروګرامونو تهيه کول به د مالي او بانکي څانګي لومړيتوب وي او دا وړتیا به ولري، چي مالي سازمانونه او خصوصي سکتور په ښه ډول سره سمبال او د مالي او پولي پالیسیو غښتلي طرحه کوونکي وي.

د مالي او بانکي څانګي  مسلکي مضامین

 1. د عامه مالي امورو اساسات
 2. د حقوقو مبادی
 3. پولي اقتصاد
 4. اقتصادي حقوق
 5. عامه اقتصاد
 6. د عامه بودیجي تیوری
 7. د عامه بودیجی سیاست
 8. بیمه
 9. دولتي محاسبه
 10. پولي او مالی بازارونه
 11. بانکداري
 12. مالی او پولي سیاستونه
 13. د مالی خطراتو مدیریت
 14. د دولت پورونه

د مالي او بانکي څانګي د استادانو بیوګرافي