د فلیالونو او خصوصي پوهنتونونو عملیاتي پلان

د کندهار پوهنتون عملیاتي پلان