لېر لید Vision

د کندهار پوهنتون د کیفیت د لوړاوي او اعتبار ور کووني آمریت به په ملي او ټولنیزه کچه د  لوړو زده کړو  و کیفیت ته د اعتبار ورکولو واحده څانګه وي. چي د کیفیت د لوړاوي او اعتبار ورکووني په موخه به مشورتي خدمات وړاندي کوي.

رسالت  Mission

د کندهار پوهنتون دکیفیت دلوړاوي او اعتبارورکوني آمریت د کیفیت د ښه والي په موخه موثر او مثمر خدمات وړاندي کوي. ترڅو د لوړو زده کړو د کیفیت تضمین د لوړو زده کړو وزارت د لارښونو په نظر کي نیولو سره وساتي. په کندهار پوهنتون او فیلیال پوهنتونو کي د زده کړي، تدریس او تحقیق کیفیت د غني کولو له پاره فعالیتونه ترسره کوي.

ارزښتونه Values

کیفیت: د وزارت له لوایحو سره سم با ارزښته خدمات وړاندي کوی، ترڅو د لوړو زده کړو په سیسټم کي د پرمختګ رول ولوبوي.

باور : د خپلو د فعالیتونو مسول دئ او د اعتبار د ترلاسه کولو له پاره خپلي هڅي کوي.

ناپیلتوب: تصامیم، اجرآت او ارزیابي د لوړوزده کړو وزارت له لوایحو سره سم د پوهنتون له مشرتابه سره په همږغۍ ترسره کوي.

شفافیت: مربوطه فعالیتونه په شفاف، عادلانه او د تبعیض څخه پرته په ټول پوهنتون کي ترسره کوي.

نوښت: ټولو هغو نوو نظریاتو او کړنو ته هرکلی وایي، کوم چي د تدریسي کیفیت دلوړاوي او اصلاح کولو په موخه وړاندي کیږي.او د دې ترڅنګ د پوهنتون د استادانو او اداري کارمندانو ظرفیت سازي په نظر کي لري.

د کیفیت د لوړاوي او اعتبار ورکووني د کمېټې د وظایفو لایحه

  • په کندهار پوهنتون کي او د پوهنتون څخه دباندي د داسي علمي چاپیریال موقع مساعدول کوم چي د زده کړي، تدریس او څېړني د ودي سبب کیږي.
  • د کیفیت د لوړاوي د معیارونو په نظر کي نیولو سره د لارښونو، مشورو او ارزیابي له لاري د تحصیل او څېړنو اصلاح کول.
  • د کیفیت د اصلاح په موخه د نوو تجربو او پرمختګونو لټول.
  • د اړوندو سکتوري ریاستونو سره د زده کړي، تدریس او څېړني د معیاري کولو په موخه همکاري کول.
  • د کندهار پوهنتون څخه دباندي د زده کړي او څېړني د معیاري کولو په موخه مشورتي خدمات وړاندي کول.
  • د کادري او غیري کادري کارمندانو ظرفیت لوړولو ته زمینه مساعدول،  ترڅو د اعتبار اخیستني قابلیت ئې قوي سي.
  • د کندهار پوهنتون د کیفیت د لوړاوي په پروسه کي د دوامداره اصلاحاتو رامنځته کولو هڅه کول