تراوسه پوري محصلانو ته وړاندي سوي خدمات

1 -دظرفيت لوړونی او کارموندني دمهارتونو دزده کړي داير سوي روزنيز ټريننګونه، سيمينارونه او ورکشاپونه:

دکندهار پوهنتون دکارموندني مرکز په مختلفو برخو کښی دظرفيت لوړولو ورکشاپونه اماده کوی ترڅو دفراغت وروسته  محصلينو ته دکارموندني په برخه کښی ستونزی نه وی چي تراوسه پوري محصلينو ته دکارموندني ،مديريت پيژندنی او مهارتونه، د سی وي ليکنی، وظيفی پلټنی، مصاحبی دمهارتونو او دژوند دمهارتونو دزده کړي  په اړه ورکشاپونه هلکانو او انجونو محصلانو ته داير کړل سوی دی.

1711 تنه هلکان او انجونو محصلينو ته دظرفيت لوړولو ورکشاپونه داير سوي دي.

2 - پر لنډمهاله (Short Time Job)او اوږدمهاله(Full Time Job)دندو ګمارل سوي محصلان:

دکندهارپوهنتون کارموندني مرکز په مختلفو دولتی او غير دولتی اداراتو کښي محصلين دزده کړي په جريان کښي پر لنډمهاله دندو(Short time Job) نيمه ورځ کار ګماري ترڅو دفراغت څخه ورسته په کار پوه او مسلکي وي او همدارنګه فارغين پر اوږدمهاله دندو (Full Time Job) ګماري.4352 تنه هلکان او انجونو محصلين پر لنډمهاله او اوږدمهاله دندو ګمارل سوي دي.

3 - دجاب فير(Job Fair) او کرير فير(Career Fair) داير سوي پروګرامونه:

دکندهار پوهنتون کارموندني مرکز داخيري سمسټر دمحصلينو دکارموندني اوعملي زده کړو(Internship) په موخه دجاب فير( Job Fair) پروګرامونه اماده کوي چي په نوموړي پروګرامونو کښی ددولتی او غيردولتی ادارو  او شخصی سکتورونو استازي او رئيسان ګډون کوي ټول رئيسان دمحصلانو سره مخامخ کتنه او مصاحبي کوي او دخپل تشکيل په اړه معلومات وړاندي کوی ترڅو خپل خالي بستونه دځوان کادرونو څخه پوره کړي او دعملي زده کړو پروګرامونه محصلانو ته اماده کړي.571 تنه هلکان او انجونو محصلينو ته دجاب فير پروګرامونه ترتيب سوي دي.

4 - دعملی زده کړو(Internship) معلوماتی سيمينارونه او پرعملی زده کړو ګمارل سوي محصلان:

دکندهار پوهنتون کارموندني مرکز دپوهنتون محصلانو ته دزده کړي په جريان کښی او کلني رخصتيو کښي دعملي زده کړو(Internship ) زمينه مساعدوي ترڅو محصلان په خپلو رخصتيو کښی دکاري تجربی دپراختيا په موخه عملي زده کړي ترسره کړي او تر فراغت ورسته مسلکی او په کار پوه وي.425 تنه هلکان او انجونو محصلينو ته دعملي زده کړو انټرشيپ او پراکتيک پروګرامونه اماده سوي دي.

5 - داداراتو سره اړيکي او دکارموندني مرکز لخوا له اړوند اداراتو سره جوړي سوي غونډي:

کندهار پوهنتون دکارموندنی آمريت داخيري سمسټر دمحصلانو دکارموندني په موخه  له ټولو دولتی او غير دولتی اداراتو سره دنږدې ليدنه کتنه کوي ترڅو اړوند رياستونه دمحصلانو لپاره دعملی زده کړي(Internship) پروګرامونه اماده کړي او دلنډمهاله دندو(Short time job)او اوږدمهاله دندو لپاره ځوان او مسلکي کادرونه په خپلو اداراتو کښي په کار وګماري چی تر اوسه پوري لاندي غونډي ترتيب او له اداراتو سره ليدني کنتي سوي دي.210 تنه هلکان او انجونو محصلينو دکارموندني دمهارتونو په غونډو کښي ګډون کړي دي.

6 - اړونده اداراتو ته محصلان دڅېړني(Research) په موخه معرفی سوي دي:

کندهار پوهنتون دکارموندني آمريت دمحصلانو دظرفيت او مهارتونو دلوړولو په موخه محصلان اړوند اداراتو ته دڅېړني(Research) په موخه معرفی کوي چی تراوسه پوري لاندي شمېر محصلان اړوند اداراتو ته معرفی سوي دي.82 تنه محصلان دڅېړنو په موخه اړونده اداراتو ته معرفی سوي دي.

دټولو پروګرامونو مجموعه:

1711تنه هلکان او انجونو محصلينو ته دظرفيت لوړولو ورکشاپونه داير سوي دي.

4352 تنه هلکان اوانجونو محصلين پر لنډمهاله او اوږدمهاله دندو ګمارل سوي دي.

571 تنه هلکان او انجونو محصلينو ته دجاب فير پروګرامونه ترتيب سوي دي.

425 تنه هلکان او انجونو محصلينو ته دعملي زده کړو انټرشيپ او پراکتيک پروګرامونه اماده سوي دي.

210 تنه هلکان او انجونو محصلينو دکارموندني دمهارتونو په غونډو کښي ګډون کړي دي.

82  تنه محصلان دڅېړنو په موخه اړونده اداراتو ته معرفی سوي دي.

ټوله مجموعه : ( 7351 )