دکندهارپوهنتون دمعلوماتي تکنالوژۍ مرکز(ITCQ)

په ۲۰۱۳ م. کال کي کندهارپوهنتون دمعلوماتي تکنالوژۍ په يوعصري مرکز ITCQ سره سمبال سو، نوموړي مرکز، دپوهنتون دداخلي شبکې(معلوماتي تکنالوژي شبکې) مرکز تشکيلوي، کوم چي د اساسي تکنالوژيکي خدماتو او منابعو برابرول او دکندهار په پوهنتون کي دمعلوماتي تکنالوژۍ دسیستم دکنترول مسؤليت په غاړه لري.ذکر سوی مرکز(ITCQ) دپوهنتون دمعلوماتي تکنالوژۍ پوري اړوند دټولو موضوعاتو دوړتيا مرکز دئ.ددې مرکز دکمپيوټرانو دلابراتوار هرکمپيوټر ونړيوالو معلوماتو ته لاس رسۍ لري، دمعلوماتي تکنالوژي پوري داړونده زده کړو امکانات به دپوهنتون ټولو غړو ته جمتو او ارئه کړي، ددئ څخه پرته به په راتلونکي کي دهرې پوهنځی له پاره يو خاص پروګرام دشبکې دتنظيموونکي زده کړي شروع سي. برسېره پر دې،ITCQ پلان لري چي په نوموړي مرکز کي دکمپيوټرانو دترميم  يوورکشاپ جوړ کړي، کوم چي به دپوهنتون دهرې برخي دکمپيوټرانو دترميم دنده په غاړه ولري، دکندهار د معلوماتي تکنالوژۍ مرکز ITCQ تاسيس د ITCK – ITCH – ITCB – ITCN د برلين د تخنيکي پوهنتون TU Berlin او د Ziik د غړو په ګډو مرستو سره سوي دي.