دداخل خدمت برخه:

دښووني او روزني پوهنځی دلومړی ځل لپاره په ۱۳۹۰ ل.کال کښي دداخل خدمت لپاره دتحصیل زمينه مساعده کړل،

د داخل-خدمت د شمولیت شرايط:

دهغو معلمانو دشمول شرايط، چي د۱۴ټولګي دمؤسساتو څخه فارغ سوی په لاندي ډول دي:

  1. دمعارف دوزات له خوا څخه د۱۴ټولګی دفراغت تاييد سوی سند.
  2. دمعارف دوزارت له خوا څخه تاييد سوی دتحصیلي دوري نمرې(ترانسکريپت).
  3. دمعارف دوزارت له خوا او يا معارف درياست له خوا دبرحاله معلمي تصديق.
  4. دتحصیلي سند مشخصوالي(رشتې او څانګي مشخص سوی وي).
  5. داختصاصي امتحان سپري کول

نوت: که چيري د ۱۳۸۸ ل. ل. څخه مخکي فارغ وي، په يو کال تنزيل مربوطه څانګي ته شامليږي.