تاریخچه :

دکندهارپوهنتون اقتصاد پوهنڅي سره نشتی ده.کوم چی په کال۱۳۸۹ ه ش کی داقتصادی موسسی په نامه په وجود راغله، او وروسته په همدی کال ۱۳۸۹کی دکندهار پوهنتون اقتصاد پوهنځی په نامه وه نومول شول. کوم چی پرڅلوروڅانګو مشتمله ده، او یو دهغوی څانګو څخه داحصایی او ایکونومیتری څانګه ده.دنوموړی څانګی درسی مواد، کورس پالیسی او کریکولم د لوړوزده کړو دوزارت د علمی کمیټی له خوا تصویب شوی دی . محترم نقیب الله حقبین دنوموړی څانګی د امر په توګه دنده اجراکوی او نوموړی څانګه کوم فارغین نه لری.

لرلید:

داحصایی او اکونومټري څانګه به دعلمي پروګرامونو له لاري په محصلینو کي دتحقیق او تحلیل مهاروتونه روزي ترڅو علمي څیړني ترسره کړي او دمعیاري کاري ځواک په توګه په خصوصي او عامه سکتور کي کار وکړي.

 رسالت:

داحصایی او اکونومټري څانګه هڅه کوي چي دمعیاري درسي نصاب په رامنځته کولو سره داحصایی او ایکونومټري اړوند موډلونو تدریس کړي او دکمپیوټر دپروګرامونو په واسطه د اعدادو دتحلیل او څیړلو لپاره روزنیز پروګرامونه اماده کړي.