تاريخچه:

کندهارپوهنتون ددولت دفرهنګي پاليسي په رڼا او دملي انکشافي پلان له مخي دځوان نسل دسالمي مسلکي روزني په موخه په ۱۳۶۹ لمريز کال(۱۹۹۰ع) کي دکرهڼي پوهنځي په تأسيس سره خپل فعاليت پيل کړيدي دهغه وخت سيمه ايزو شرايطو او ناخوالو په پايله کي یی تدريسي او اداري چاري له خنډ سره مخ شوي ترڅو په ۱۳۸۰ لمريزکال کي یی لمړي دوره فارغين وهيوادوالوته دخدمت په موخه وړاندي کړل.اوس مهال داګرانومي څانګي ورځي برخي څخه ۲۵۶ تنه محصلين او شپي برخي څخه۵۱ تنه محصلین دليسانس په سويه روزل سوي دي او په تدریس مشغول محصلین په دواړو ورځ او شپه برخوکی 147تنه دی.دهمدي څانګي له خوا عملي او نظري کړني دمجربو استادانو له خواورځي اوشپي له خوا مخي ته وړل کيږي .داګرانومي څانګي مسلکي مضمونونه عبارت دخاوري کيميا، کرهنيزونباتاتو اساسات، نباتي فزيالوژي، علوفه يي نباتات، خاوري پوهنه ،کرهنيزماشين الات، جنيټيک او وراثت،کرهنيزو تخمونو دتوليد اساسات،کرهنيزوتخمونو ذخيره او پروسس،دعلمي تجربوطرح او ډيزاين، غلي داني، صنعتي نباتات،دنباتاتو تکثير ،دخاوري خاصليخيزي،داوبولګولواساسات اوطريقي ،دوامداره کرهڼه ، ليګيومی نباتات ، دخاوری اواوبوساتنیاو نوردي .

ليرليد:

دهيواد دکرهڼيزسکتوراواقتصادي پياوړتيا له پاره دلوړکميت اوښه کيفيت لرونکو کرنيزوحاصلاتولاسته راوړلواوساتلوپه موخه مسلکي کادرونه روزل.

رسالت:

په عصري تکنالوژي سره سمبال علمي ، ښوونيزاوڅيړنيزچاپيريال برابرول څوڅيړنيزاوتحصيلي پروګرامونه ومحصلينواوکروندګروته اسانتياوي برابري کړي .

هدف:

په لوړه سطحه دعلمي کادرونودروزني لپاره داسي علمي ، ښوونيزي اوڅيړنيزي لاري په کاراچول څوپه ملي اوسيمه ايزه کچه دکرنيزي پرمختيا له پاره وسيله شي .

داګرانومی ديپارتمنټ اړوندی کاری ساحی :

 1. خاوره پوهنه،اوبولګول څانګه .
 2. دتخمونو دتولید تکنالوژی
 3. صنعتي نباتاتو تولید.
 4. نباتاتو جنيتيک او انجينرينګ.
 5. غله جات او ليګيومي نباتات.
 6. کرنيز ماشين آلات.
 7. کرنيزو محصولاتو توليد ذخيره او پروسيس.
 8. د کرنیزو محصولاتو اداره او تنظیم

​کوم فعاليتونه چی داګرانومی ديپارتمنت استادان اومحصلين په عملی ساحه کی ترسره کولای شی :

 1. دخاوري دفزيکي ، کيمياوي اوبيولوژيکي خوصوصياتوارزيابي اومعلومول .
 2. دنبات تجزيه کول اودخوصوصياتومعلومول .
 3. داوبوتجزيه اوپه هغوي کي داړونده عناصرومعلومول.
 4. داستادانو، محصلينو ، مسلک خاوندانو او بزګرانولپاره دروزنيزوپروګرامونو لکه (ماشين الاتو ، خاوري پوهني ، صنعتي نباتاتو ، نباتاتودوه رګه کول ، علوفه يي نباتاتو غلي داني اوليګيومي نباتاتو ) په اړه جوړول اوپرمخ بيول .
 5. دکرهڼي دمسلک اړونده په ساحه کي په عملي ډول روزنيزپروګرامونه جوړول.
 6. څيړنه او د تدريسي کتابونه تاليف اوترجمه کول اومسلک خاوندانوته په واک کي ورکول.
 7. دکرهڼيزوتخمونو دنيش وهلو دکيفيت معلومول اوارزيابي کول .
 8. دکرهڼيزوتخمونودشنه کيدلودحالت فيصده معلومول.