انټریپرینیورشیپ څانګه په )۱۳۸۹ل.)کال کي تاسیس سوه، چي تر اوسه د ظرفیت لوړوني په حالت کي ده.دا څانګه څلور کادري غړي لري، چي دوه تنه په (۱۳۹۳ل.) کال کي او دوه تنه په(۱۳۹۴ل.)کال کي مقرر سوي دي او له دې جملې څخه درې علمي غړي ئې د ماسټري په زده کړو بوخت دي.

لیرلید:

د انټریپرینیورشیپ هر محصل به مبتکر، مخترع او بنسټ ایښودونکي دماغي جوړښت ولري تر څو دوي ته دا ځواک ورکړي، چي پریکړه او عمل وکړي، باوري او د ننګونو په وړاندي مقامت وکړي.

رسالت:

د انټریپرینیورشیپ محصلانو ته د داسي یو علمي، مجهز او هڅونکي چاپیریال رامنځ ته کول او دوام ورکول ترڅو مبتکر مفکرین، د ارزښت ایجادونکي او اصلي بنسټګر رهبران وواسي.

اهداف:

د انټریپرینیورشیپ څانګي موخي، ترڅو محصلانو ته کارو باري مهارتونه او پیاوړتیاوي مهیا کړي، چي په لاندي ډول دي :

  • ددې توان ورکول ترڅو بارکبینه او نوښتي فکر وکړي.
  • دا توان ورکول، چي په څېړنه او د ستونزي په حل کي تحلیلي او تخنیکي مهارتونو څخه استفاده وکړي .
  • د رهبریت د مهارتونو زده کړه.
  • د موثره بحث او مباحثه کولو  زده کړه.
  • په نړیوالو او نورو مختلفو کارو بارونو پوهېدل.

د انټرپیرینیورشیپ څانګي استادانو بیوګرافي