اسلامي تعليماتو (نجونو) څانگه:

 د اسلامي تعليماتو (نجونو) څانگه په ١٣٩٢ ل. کال کي تاسيس اوس مهال تر څلورمه ټولګۍ محصلین درسونه پکښي لولي.  د تشکيل له مخي د اسلامي تعليماتو په څانګي پوري اړه لري او د هغوى له خوا ئې اداره او ښوونه کيږي.

ټولګۍو مجموعي شمېرې ئې په دې ډول دي:

لومړى ټولګى: ۳

دوهم ټولګى: ٦

دريم ټولګى: ٨

څلورم ټولګى: ۶