بنياد مرکز:

مرکزکاريابی درسال2011 درافغانستان برای اولین بار درپوهنتون کندهار با تلاش و نوآوری رهبری پوهنتون با موافقت پوهنتون بالسټيټ و به حمایت مالی سفارت ایالات متحده امريکا تأسیس گردید.

چشم انداز:

مرکز کاريابی پوهنتون کندهار درمحدوده ارزشتهای اسلامی، ملتی و اجتماعی مشغول به کار است تا مهارت های کاری محصلان و فارغ التحصیلان کشور و به ویژه پوهنتون کندهار را ارتقا دهد، تایک مکانیزم معقول را با فارغ التحصیلان و خواسته های کارفرمایان را فراهم نماید خدمات استاندارد به جامعه از طریق پوهنتون کندهار در اولویت قرار دارد وهدف های اصلی آن می باشد.

ماموريت:

مرکز کاريابی پوهنتون کندهار کیفیت خدمات آموزشی محصلان پوهنتون را با ارائه خدمات کاريابی منصفانه و قابل دسترس ارتقا میدهد. مرکز کاریابی به محصلان آموزش میدهد تا اهداف شغلی، روش های جستجوی شغلی و گزینه های تحصیلات تکمیلی را آموزش دهند. مرکز کاريابی ارتباط برقرار می کند با کارفرمایان و سازمان برای اتصال محصلان به کارآموزی و فرصت های شغلی.

اهداف:

  • مشوره و راهنمایی
  •  آموزش و پشتیبانی
  • کا رعملی درجريان آموزش
  • ایجاد جامعه فارغ التحصیلان
  • تهیه وارائه اطلاعات بازار
  • کمک درقسمت تهیه پلان های تجارتی، برنامه های آموزشی وکاری با محصلان
  • گماشتن فارغ التحصیلان ومحصلین در وظایف.