پوهنځی زبان و ادبیات در ساحه جنوبی پوهنتون قندهار که به اساس چار چوب کاری تحصیلات عالی رسماً در دسمبر 2014 افتتاح گردیده. پوهنځی زبان و ادبیات در یک تعمیر جدید بنا شده است که  دارای سه منزل است که در این منزلها شش اطاق کلان، هشت اطاق متوسط و چهار اطاق خورد وجود دارد.  منزل سوم برای اداره است که در آن ریاست ، مدیریت تدریسي، مرکز تحقیق، کمیته تضمین کیفیت، کتابخانه استادان ، اطاق کنفرانس، دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو، دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی.به طور ساختمانی پوهنځی زبان و ادبیات دارای رئیس، معاون، مسئول ثبت و رجستر، مدیر اجراییه، پیاده و یک صفا کار است.  پوهنځی  زبان و ادبیات برای اولین بار دو دیپارتمنت افتتاح کرده  که عبارت است از دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو و  دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی. دیپارتمنت اول دارای شش استاد میباشد که دو استاد آن ماستر و چهار آنها مصروف اخذ کردن ماستری در افغانستان، هندوستان ، و ایران هستند. و دیپارتمنت دوم همچنان دارای شش استاد میباشد که سه نفر آنها مصروف اخذ ماستری در افغانستان و هندوستان میباشد.پوهنځی زبان و ادبیات همانند دیگر  پوهنځی هایی پوهنتون قندهار عضویت تمام کمیته هایی چون رهبری، علمی، تضمین کیفیت، تحقیق، نشرات، نصاب تعلیمی، نظم و دسپلین، ارتباطات ملی و بین المللی، جندر، محصلین و حفظ محیط زیست را دارا میباشد.به طور ستراتیژیک پوهنځی زبان و ادبیات در نظر دارد تا دیپارتمنت هایی جدید   زبان نه تنها برای زبان هایی ملی بلکه زبانهای بین المللی چون، عربی، هندی، چینایی، جرمنی، فرانسوی، و هسپانوی را شامل  بسازد. این پوهنځی  پلان دارد تا یک لابراتوار پیشرفته زبان ایجاد کند که برای فعالیت هایی تحقیقی و درسی مورد استفاده قرار خواهد گرفت. این  در  تلاش ایجاد صنف هایی دارای تکنولوژی پیشرفته برای محصلین زبان است.به طور علمی برای ارتقاء مسلکی و ظرفیتی تمام اعضای پوهنځی  باید دوره ماستری و حتی دوکتورا خود را مکمل کنند چی داخل از کشور و چی خارج از کشور.در حال حاضر پوهنځی زبان و ادبیات دارای ۵۹۲ محصل در هر دو دیپارتمنت خود میباشد‌ و به طی دوره چهار ساله به اساس سیستم کریدیت که توسط وزارت تحصیلات عالی برقرار شده است محصلین لیسانس فارغ مینماید. اولین محفل فراغت ۱۲۵ محصل (ذکور و اناث) این  پوهنځی در ۲۰۱۸ خواهد بود.

دیدگاه، ماموریت، اهداف و ارزشهایی هسته ای پوهنځی  زبان و ادبیات

دیدگاه:

  زبان و ادبیات خانه آموزشی زبانها و ادبیات مختلف به سطحه ملی خواهد بود.

ماموریت:

۱. تربیه ادیبان، سخنران، نویسندگان، تحلیل گران، مترجمان، مبتکر و محقق در زبانهای مختلف ملی و بین المللی.

۲. احیای دوباره زبان هایی ملی و معیاء فرصتها برای دوباره زنده ساختن ادبیات خودمان.

۳.  فراهم نمودن آگاهی عامه در مورد فرهنگ و فولکلور کشور.

۴. مقاومت برای معیاری ساختن زبان هایی ملی.

اهداف:

۱. فراهم کردن فرصتها برای پرورش سخنگو، خواننده، و نویسنده در زبانها و ادبیات ملی و بین المللی.

۲. تربیه محققین جوان، ادیبان، و روشن فکران در کشور.

۳. تربیه تحلیلگران برای فعالیتهای علمی، زبان شناسی و ادبی در سطح کشور.

۴. ارايه منتقدین علمی، ادبی و فرهنگی.

۵. تقویت نمودن زبان و ادبیات ملی توسط تحقیق کتابخانيی و ساحوی.

ارزشهای ویژه:

۱. ارايهء تمام ارزشهایی اسلامی، انسانی، مقدس و علمی.

۲. اجرای تمام فعالیتها براساس قوانین و قواعد وزارت تحصیلات عالی.

۳. فراهم نمودن محیط تضمین شدئ درسی و اداری.

۴. ترجیع دادن به ارزشهایی اخلاقی، نظم و دسپلین.

۵. در نظر داشتن معیار هایی علمی و مسلکی.

خدمات ویژه:

۱. تدریس زبان و ادبیات توسط استادان مجرب.

۲. اجرای تحقیق توسط محصلین ارشد.

۳. ارايه سمینار برای موضوعات مختلف.

۴. مناظره و مسابقه مقاله نویسی.