معرفی مرکز تحقیق پوهنځی زبان و ادبیات:

 مرکز تحقیق در پوهنځی  زبان و ادبیات از سال ۲۰۱۵ بدین سو اغاز به فعالیت نمود.مرکز تحقیق پوهنځی زبان و ادبیات در سال ۲۰۱۵ تحت کنترول مستقیم  معاونیت علمی پوهنتون قندهار به فعالیت آغاز نمود.مرکز تحقیق دارنده کمیتهء تعدیل کننده برای مرکز تحقیقی پوهنتون قندهار است که مسول اجرا، منظم کردن، کنترول و راپور دهی   تحقیقات اجرا شده در مرکز تحقیقی پوهنځی زبان و ادبیات میباشند. و هر دو دیپارتمنت پوهنځی زبان و ادبیات پشتو و انگلیسی شامل کمیته میباشد که با همکاری یک دیگر برای کار هایی تحقیقی تلاش می نمایند. آنها راجع به موضوعات مختلف جلسه دایر می‌نمایند و به مرکز تحقیقی پوهنتون قندهار راجع به آن راپور میدهند.

اعضای  کمیته تعدیل یا همآهنگ کنندگان مرکز تحقیقی پوهنتون قندهار

 • مطیع الله روهیال
 • نثار احمد آریا
 • حبیب الله پوپل
 • ذبیح الله ادبپال

تحقیقات مکمل شده:

 • آیا انگلیسی یک وسیله یا اسلحه است؟ (ذبیح الله ادبپال)
 • ارزش دو زبانه و چند فرهنگ بودن در افغانستان. (ذبیح الله ادبپال)

دیدگاه، ماموریت، اهداف و ارزشهایی ویژهء مرکز تحقیقی پوهنځی زبان و ادبیات:

مرکز تحقیق در تلاش اجرای تحقیقی هر چی بیشتر در موضوعات مختلف میباشد و در تلاش رسیدن به اهداف خود به اساس قوانین و ارزشهای اسلامی و فرهنگی است، و میخواهد که یک مرکز تحقیقی نه تنها در پوهنتون قندهار بلکه در تمام افغانستان باشد.

دیدگاه:

مرکز تحقیقی در پوهنځی زبان و ادبیات یک مرکز با دوام و در حال جریان در تحقیق موضوعات و فعالیتهای مختلف در زبانها و ادبیات ملی و بین المللی خواهد بود.

ماموریت:

حمایت برنامه تحقیقی زبان هایی مختلف به سطح ملی و بین المللی و همچنان برای تقویت بیشتر مرکز تحقیقی ایجاد برنامه هایی آموزشی.

اهداف:

 • فراهم نمودن زمینهء تحقیقی و تشویق استادان به تحقیق.
 • مشوره دهی راجع به اجرای بهترین تحقیقات.
 • ارايه سمینار ها و برنامه های آموزشی مفید برای تحقیق.

اصول کلیدی.

 • اجرا فعالیت ها تحت قواعد و قوانین اسلامی و  انسانی.
 • درک مسئولیتها و هماهنګی.
 • فعالیت نمودن تحت هر گونه شرایط علمی و ادبی شورا.