د شرعیاتو پوهنځی تحصیلي څانګي:  

شرعياتو پوهنځى پنځه تحصيلي څانګي لري، چي په لاندي ډول ئې نومونه ذکر کوو:

 ۱- اسلامي تعليمات(نارینه)

۲- اسلامي تعلیمات(ښځینه)

٣- اسلامي تعليماتو څانګه (شپې برخه)

٤- فقه اوقانون

٥-د اسلامي ثقافت څانګه