دیپارتمنت منجمنت و اداره تشبثات به پوهنځي اقتصاد پوهنتون کندهارمتصل است که درسال ۱۳۸۹هـ ش به فعالیت شروع کرد.پوهنځي اقتصاد دارنده پنج دیپارتمنت است که دیپارتمنت منجمنت و اداره تشبثات از جمله انها است . مواد درسی، کورس پالیسی وکریکولم د یپارتمنت مذکور از طرف کمیته علمی وزارت تحصیلات عالی تصویب شده است.پوهنځي اقتصاد از دیپارتمنت مذکور چهار دوره روزانه ویک دوره شبانه به سطح لیسانس به هدف خدمت محصل فارغ کرده است .دیپارتمنت مذکور چهار استاد دارد که یک تن پوهنمل، دو تن پوهنیار و یک تن پوهیالي است.

دورنما:

شعبه مدیریت وتجارت برای ساختن جامعه اباد ، محیط تجارتی و زنده ګی بهتر متعهد به ارایه خدمت علمی با کيفیت در بخشهای مربوط مدیریت و تجارت می باشد.

رسالت :

شعبه اداره وتجارت دربخش مدیریت وتجارت با ارایه کردن خدمات معیاری محصلان مسلکي تربیه می کند تا اینکه با عزم راسخ بتواند به سطح ملی در بخش رهبری وتجارتی مفید واقع شود.

دیپارتمنت منجمنت و اداره تشبثات از نصاب درسي نو (سیستم کریدیت) بطور منظم برای تدریس استفاده میکند و تاحال محصلان که از طرف وزارت تحصیلات به پوهنځی اقتصاد معرفی شده در همین رشته در دو ظرفیت جذب شده که بطور ذیل است:

مضامین مسلکي دیپارتمنت منجمنت و اداره تشبثات

 1. محاسبه مالی ½
 2. اساسات منجمنت
 3. سنجش مصارف
 4. تمویل
 5. سرمایه گذاری
 6. منجمنت
 7. مدیریت بازاریابی
 8. مدیریت کنترول وکيفیت
 9. مدیریت تشبثات
 10. تهیه و تدارکات
 11. مدیریت مالی
 12. مدیریت منابع بشری

بیوګرافی استادان دیپارتمنت منجمنت و اداره تشبثات