پوهنځی زبان و ادبیات احصائیه محصلان

۱. دیپارتمنت زبان و ادبیات انګلیسی

۲. دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو