پوهنمل محمد هاشم دقیق فرزند حاجی محمد اشرف درسال ۱۳۶۲هـ ش درناحیه دوم شهر کندهار تولد شده .، دریک سالګی به علت جنګهای داخلی همراه  با فامیل خود از کشور مهاجر ومقیم شهر کویته پاکستان شد.موصوف آموزش ابتدائیه تا بکلوریا را در لیسه شهید مولوی حبیب الرحمن به پایان رساند . محترم دقیق بعد از فراغت لیسه مذکور درسال ۱۳۷۹هـ ش دوباره به زادګاه آبایی خود قریه ناګهان ولسوالی ارغنداب بازګشت بعد از سپری کردن امتحان کانکور درسال ۱۳۸۰هـ ش بانمره اعلی در پوهنځی زراعت پوهنتون کندهار موفق شد وبا تکمیل کردن دوره چهار ساله تحصیلی درسال ۱۳۸۴هـ ش از پوهنځی مذکور بانمره کدر فارغ شده ، و در سال ۱۳۸۵هـ ش در پوهنځی زراعت پوهنتون کندهار به حیث کدر علمی شامل و مسولیت وظیفه مقدس استادی  رابه دوش ګرفت.در سال ۲۰۱۱م  پروګرام ماستری دربخش اقتصاد و اداره به دانشګاه بین المللی بوخوم در کشور جرمنی به بورس فرستاده شد که موصوف این دوره را هم به موفقیت و شجاعت کامل به پایان رساند.پوهنمل دقیق بعد ازختم دوره ماستری درماه میزان سال ۱۳۹۲هـ ش دوباره به کشور خویش بازګشت و وظیفه استادی خود را در پوهنځی اقتصاد ادامه داد ، که دوماه بعد با پشنهاد رهبری پوهنتون کندهار وبه حکم ریس جمهور همان وقت محترم حامد کرزی به حیث رئیس پوهنځی اقتصاد معرفی شد.پوهنمل دقیق ازهمان وقت تا حال درکنار ریاست پوهنځی شبانه و روزانه اقتصاد مضامین مختلف را تدریس کرده است وعلاوه براین در پوهنځي های حقوق ،ژورنالیزم ، و اداره عامه هم بعضی مضامین اقتصادی راتدریس کرده است و همچنان زمان داکتر همایون عزیزی والی ولایت کندهار مشاور اقتصادی آن ودر بورد مشورتی شاروالی هم عضویت داشت.درسلسله دوره های خویش خارج ازکشور آلمان و در داخل کشور درکنفرانسها، ورکشاپ ها و سیمینارهای مختلفعلمی ، اقتصادی و اجتماعی سهم فعال داشته و فراموش نشود که استاد مذکور به لسانهای ملی دری و پشتو و لسانهای خارجی انګلیسی و آلمانی تسلط دارد.

تحقیق های علمي و تالفات:

  • Daqiq, Muhammad Hasham: (2005). The Impact of the Seasonal Crop on Kandahar Economy, Bachelor Monograph, Kandahar University – Afghanistan.
  • Daqiq, Muhammad Hasham, et al, (2011). Current Economic Challenges of Afghanistan, research paper, submitted to the IEE, Ruhr University Bochum, Germany.
  • Daqiq, Muhammad Hasham (2013). Market Concentration in Afghanistan comparing indexes with the stories on the ground (The case of Mobile Sector), Master Thesis, and Submitted to the IEE office, Ruhr University Bochum, Germany.
  • Daqiq, Muhammad Hasham (2014). Market Concentration in Afghanistan comparing indexes with the stories on the ground (The case of Mobile Communication Industry), Master Thesis, Published in LAMBERT Academic Publishing (LAP) ISBN# 978-3-659-63078-1- Saarbucke, Deutschland/Germany. Email: Info@lap-publishing.com.
  • Daqiq, Muhammad Hasham & Ahmadzai, Khawja Muhammad (2014). Measuring Geographical Disadvantage of Afghanistan The Case of Cross Boundary Trade between Afghanistan and Pakistan Published in Kabul University, Economics’ Faculty, Scientific Journal, Kabul  Afghanistan.
  • Daqiq, Muhammad Hasham and Ahmadzai, Khawja Muhammad (2015). The Impacts of TAPI project on Afghanistan Economy, Published in Kandahar University, Scientific Journal, Kandahar Afghanistan.
  • Daqiq, Muhammad Hasham (2016) Investment Opportunities and Barriers of Kandahar Provence, Published in Kandahar University, Scientific Journal, Kandahar Afghanistan.
  • Daqiq, Muhammad Hasham (2016) Afghanistan’s Private sector Barriers and its Solutions. A three years Research for academic promotion, not published 
  • Daqiq, Muhammad Hasham, (2014) Market Concentration in Afghanistan Communication Sector,