دیپارتمنت انترپیرینیورشیپ درسال ۱۳۸۹هـ ش تاسیس شد . به علت کمبود کدر های علمی جامعه نتوانست که فعالیت شروع کند ودرسال ۱۳۹۳هـ ش دو تن از استادان رادر این دیپارتمنت استخدام شد که فقط کارهای اداری دیپارتمنت خود راشروع کردند و درسال ۱۳۹۴هـ ش دو استاد دیګر هم به کار پیوست. تا اینکه فعالیت  های شعبه راقوی کند برای همین تقویت و بهتر کردن سویه علمی دو تن از استادان را درسال ۱۳۹۵هـ ش  و یک   تن هم در سال ۱۳۹۶ هـ ش به پروګرام ماستر فرستادند تا اینکه اهداف رسالت و دورنما خود حاصل کند.

دورنما :

تربیه کردن محصلین به قسم علمی که:

  • در آنها خواص مبتکرانه تجارتی پیدا شود
  • از فرصتهای تجارتی موجوده استفاده اعظمی نماید .
  • باورمند به مدیریت و در مقابل ضعفها مقاوم باشند.

رسالت :

برای بهتر کردن سطح درسی ما کوشش می کنیم تا اینکه پشرفت و ابتکارات ایجاد کنیم برای انجام دادن این کار :

  • موجود آوردن یک محیط منظم ، مجرب و مبتکر خود خواندنی
  • تشویق کردن قوه فکری محصلین در محیط تجارتی
  •  تشویق کردن محصلین به جستجوی طرحهای و روشهای تجارتی جدید.

بیوګرافي استادان دیپارتمنت انترپیرینیورشیپ