معرفي مختصر پوهنځی انجنيري:

پوهنځی انجنيري پوهتنون کندهار در ماه ميزان سال ۱۳۷۹ هجري شمسي تاسيس شده است. پوهنځی نامبرده داراي چهار ديپارتمنت ميباشد، ديپارتمنت انجنيري سيول، ديپارتمنت انجنيري آب و محيط زيست، ديپارتمنت انجنيري انرژي و دیپارتمنت مهندسي ميباشد.نصاب تدريسي ديپارتمنت هاي انجنيري سيول و مهندسيبه همکاري پوهنتون هاي کنساس ستيت و پوهنتنون کابل ترتيب شده است، نصاب درسي ديپارتمنت آب و محيط زيست به همکاري انيستيوت تکنالوژيآسيا (Asian Institute of Technology) و پوهنتون کندهار ترتيب شده و همچنان نصاب درسي، مواد درسي و لابراتوار مجهز  ديپارتمنت انجنيريانرژي به همکاريمالي موسسه USWDP و همکاريهاي تخنيکي پوهنتون هاي کندهار و ټکساس اي اينډ ام  ترتيب ميگردد. در پوهنځي انجنيري۹۵ در صد کتاب ها، مواد تدريسي و کارهاي خانگی آن به زبان انګليسي ميباشد، و پوهنځی انجنيري پوهنتون کندهار تا به حال در سه ديپارتمنت ها (سيول ، آب و محيط زيست و انرژي) به ترتيب ۸۶۵ نفر، ۵ نفر و ۲۳ نفر، جمله ۸۹۳  انجنيران را براي خدمت به جامعه تقديم نموده است و در حال حاظر به  ۲۷ تن محصل از طبقه اناث و ۸۹۸ تن محصل از طبقه ذکور جمله ۹۲۵ تن محصل در ديپارتمنت هاي چهارګانه از طرف ۲۹ نفر استادان تدريس میشود.

ضرورت و اهميت ايجاد پوهنځی انجنيري:

حوزه کندهار بسيار وسيع بوده اما در آن پروژه هاي انکشافي بسيار کم تطبيق شده است در پهلوي اين ،جنګ هاي دوام دار زنده گی مردم عام را با مشکلات زياد روبرو ساخته است بخاطر رفع مشکلات مردم و تطبيق ساختن پروژه هاي انکشافي به کادر هاي مسلکي ضرورت  ميباشد. براي طرح، ديزاين و تطبيق پروژه هاي انکشافي و براي رفع ضرورت هاي مردم و تطبيق پروژه هاي عام المنفعه به بودن کادر هايورزيده بسيار ضرورت ميباشد. بادرنظر داشت ضرورت هاي نام برده شده پوهنځی انجنيري در چوکات پوهنتون کندهار تاسيس شد.

فعاليت ودست آورد هايپوهنځی انجنيري:

از ايجاد پوهنځی انجنيري تا به حال ۱۸ سال میگذردو در این مدت ۱۵ دوره به تعداد (۸۶۵)انجنيران در بخش انجنيري سيول، يک دروه به تعداد (۵)انجنيران در بخش انجنيري آب و محيط زيست و يک دروه به تعداد(۲۳)انجنيران در بخش انجنيري انرژي  که جمله(۸۹۳)انجنيران را از(۳۰)ولایات کشور فارغ داده است. محصلان فارغ شده ما در دوره پراکتيک که اکثر آن در پروژه هاي انکشافي در نقاط مختلف کشور و کندهار مصروف کار ميباشند و هستند و در باسازي کشور سهم فعال ګرفته. در پهلوي اين براي فعاليت هاي علمي بسيار توجه شده است که از آن جمله ترتيب نصاب درسي و مفردات مضامين،  ترتيب ليکچر نوت ها ميباشد، به سوالهاي محصلان جواب داده شده و همچينان در بخش لابراتوار وکارهاي ساحويبا محصلان کوشش زياد صورت ګرفته تا از وخت شان در پوهنځی  استفاده اعظمي نمايند.  صنوف درسي باپروجکتورها آماده شده، و لابراتوار مسلکي انجنيري و صنوف کمپيوتر در آن ايجاد وفعال گرديده است. به کتابخانه پوهنځی از ديګر کتاب خانه ها کتاب هاي معتبر و جديد آورده شده که کتابخانه مذکور نظر به ګذشته غني تر گردیده است.(۲۶)تن اساتيد اين پوهنځی براي دريافت ماستري به کشور هاي خارجي فرستاده شده اند. که از آن جمله (۱۹)تن آن به تايلند، دو تن به ماليزيا، يک تن به روسيه ، يک تن به هندوستانوسه تن آن به کشور جاپان اعزام ګرديده اند که از آن جمله اساتيد نامبرده شده(۲۵)تن آن بعد از ختم دوره تحصيل دوباره به کشور برگشتهاند که عملا در امور اداري، تدريسي پوهنتون و پوهنځی مصروف ميباشند.

ديدګاه:

پوهنځی انجنيري به سطح ملي و بين المللي با اموزش و پرورش انجنيران کار فهم و مشهور، و با ارائه نمودن خدمات و تحقيقات در انکشاف و بازسازي کشور سهم فعال داشته باشند.

رسالت:

پوهنځی انجنيري تلاش مینمايد که با بلند بردن ظرفيت اساتيد، تطبيق نصاب معياري، مهيا کردن لابراتوار و کتاب خانه مجهز، برقرار نمودن ارتباط با سکتور هاي مربوطه و با انجام دادن تحقيقات که جامعه وکشور به آن ضرورت دارد تا به دیدگاه خود برسد.

ارزش ها:

  • احترام  به تمام مقدسات و ارزش هاي اسلامي وافغاني.
  • احترام به دولت جمهوري اسلامي افغانستان و قانون اساسي.
  • احترام به انسانيت، خود داري نمودن از هر نوع تعصبات، سمتي وزباني.
  • صادق بودن در وظيفه وجامعه خود.
  • براي آبادي کشور اراده قوي و جلوگیری از هر نوع فساد.