سنبله 15, 1396

 تعمير تدريسی پوهنتون کندهار با داشتن ۳ منزل و يک سالون لکچر دارای اطاق های مجهز تدريسی، اطاق های اداری و اشپزخانه ميباشد که از

اسد 30, 1396

مرکزتحقيقاتی پوهنتون کندهاريک تعميردو طبقه ای است که همه نيازمندی های آن د

اسد 22, 1396

جهت زيبائی تعميراديتوريم ساحه چهار اطراف آن ليول ګرديده است که درآي

بیوگرافی حضرت میر توتاخیل
نمای از میدان کرکت
بیشتر
نمای از محصلین پوهنتون ولایت کندهار
بیشتر