کرهنيز فارم د کرهڼي پوهنځی د محصلینو او استادانو د علمي کار او څېړونو په موخه د کرهڼي پوهنځی په چوکاټ کي تاسیس سوی دئ. نوموړي فارم ځان ته تشکيل لري او مساحت يې () دئ د کرهنيز فارم آمر محترم ......... دئ او د نوموړي فارم موقعيت د پوهنتون د موجوده احاطې په شمال شرق دئ.