د کندهار پوهنتون د معلوماتي ټکنالوژۍ مرکز (ITCQ)

د کندهار پوهنتون د معلوماتي تکنالوژۍ مرکز (ITCQ)

په ۲۰۱۳ م. کال کي کندهار پوهنتون د معلوماتي تکنالوژۍ په يو عصري مرکز ITCQ سره سمبال سو، نو موړي مرکز، د پوهنتون د داخلي شبکې (معلوماتي تکنالوژي شبکې) مرکز تشکيلوي، کوم چي د اساسي تکنالوژيکي خدماتو او منابعو برابرول او د کندهار په پوهنتون کي د معلوماتي تکنالوژۍ د سیستم د کنترول مسؤليت په غاړه لري.

ذکر سوی مرکز (ITCQ) د پوهنتون د معلوماتي تکنالوژۍ پوري اړوند د ټولو موضوعاتو د وړتيا مرکز دئ.

ددې مرکز د کمپيوټرانو د لابراتوار هر کمپيوټر و نړيوالو معلوماتو ته لاس رسۍ لري، د معلوماتي تکنالوژي پوري د اړونده زده کړو امکانات به د پوهنتون ټولو غړو ته جمتو او ارئه کړي، ددئ څخه پرته به په راتلونکي کي د هرې پوهنځی له پاره يو خاص پروګرام د شبکې د تنظيموونکي زده کړي شروع سي. برسېره پر دې، ITCQ پلان لري چي په نوموړي مرکز کي د کمپيوټرانو د ترميم يو ورکشاپ جوړ کړي، کوم چي به د هوهنتون د هرې برخي د کمپيوټرانو د ترميم دنده په غاړه ولري، د کندهار د معلوماتي تکنالوژۍ مرکز ITCQ تاسيس د ITCK – ITCH – ITCB – ITCN د برلين د تخنيکي پوهنتون TU Berlin او د Ziik د غړو په ګډو مرستو سره سوي دي.