چاپیریال ساتنه

د کرهڼي څېړنيز فارم:

د کرهڼي پوهنځى د پوهنتون په ساحه کي د ۱۱ جريبو په مساحت څېړنيز فارم لري او هلته د اګرانومي، هارتيکلچر، مالدارۍ او د نباتاتو ساتني د څانګو محصلين او استادان عملي کارونه ترسره کوي.