درسی نصاب

                       د پښتو ژبي او ادبیاتو څانګي نصاب                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

د انګلیسي ژبي او ادبیاتو څانګي نوی نصاب